Tiến hành viết bài

Sau khi khách hàng đồng ý với bảng phác thảo yêu cầu viết bài của chúng tôi. Khách hàng thanh toán trước một phần chi phí (xem phần thanh toán ở Bảng giá), sau đó chúng tôi bắt đầu tiến hành viết bài theo chủ đề, từ khóa cho khách hàng. Lên kế hoạch chi tiết trong nội bộ, tổng duyệt bố cục, cách trình bày, chọn lựa người viết bài phù hợp.

Bài viết được chia ra nhiều phân đoạn, được thẩm định riêng từng cấp. Sau khi các phân đoạn hoàn thành và được ráp lại, các bài viết sẽ được chúng tôi tổng duyệt lần cuối, phát hiện sai sót nếu có, tinh chỉnh trình bày, và gửi khách hàng tham khảo và duyệt lần cuối trước khi sản phẩm được xuất bản.